Ouderraad


De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal leden. De belangrijkste doelstellingen zijn:
• het algemeen en financieel beleid van de ouderraad bepalen.
• de belangen van kinderen en ouders behartige.n
• de contacten tussen ouders en het schoolteam onderhouden.
• de ouderbijdrage innen en beheren
• het organiseren van allerlei veelal feestelijke activiteiten op school
• meewerken van ouders op school bevorderen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. Indien u gebruik wilt maken van dit spreekrecht dient u dit vooraf bij de voorzitter kenbaar te maken. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op met de voorzitter van de ouderraad.
 

Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een bescheiden financiële bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, overige vieringen, de sportdag en dergelijke niet doorgaan.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks afgestemd en vastgelegd op de ouderavond, waar de penningmeester verantwoording aflegt over het voorbije schooljaar, alsmede een begroting ter goedkeuring aan de ouders voorlegt voor het lopende schooljaar. In deze begroting is de voorgestelde hoogte van de ouderbijdra-ge opgenomen.
Aangezien de ouderraad deze vrijwillige ouderbijdrage zelfstandig int en beheert en niet besteedt aan structurele kosten van het onderwijs, behoeft geen overeenkomst met de ouders te worden gesloten voor de inning van deze bijdrage.
Voorts worden de baten en lasten van de door de leerkrachten georganiseerde schoolreisjes bewaakt, waardoor de gevraagde bijdrage voor deze schoolreisjes eveneens door de ouderraad worden geïncasseerd.

Betaling van de ouderbijdrage kan op de volgende manieren geschieden:
• per automatische incasso, u kunt hierbij zelf aangeven of u ineens of in 3 ter-mijnen wenst te betalen, indien u 1 of meerdere kinderen op school heeft gaan wij ervan uit dat een eerder door u afgegeven machtiging ook voor volgende kinderen van toepassing is
• per bankoverschrijving waarbij uw bijdrage zo spoedig mogelijk na vaststelling van de hoogte ervan wordt verwacht overgemaakt te worden
• contant aan de penningmeester dan wel aan de groepsleerkracht op school.
Het bankrekeningnummer van de ouderraad is 38.55.62.292 t.n.v. de penningmeester van de ouderraad van Lange Voren te Barneveld. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de penningmeester van de ouderraad.
Jaarlijks dient de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld te worden. Dit gebeurt aan de hand van een door de penningmeester van de ouderraad voor te stellen begroting, welke op de algemene ouderavond aan het begin van het jaar ter goedkeuring wordt voorgelegd.
 

U kunt de ouderraad altijd een mail sturen:

ouderraad@langevoren.nl