Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR)

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad, die het overleg tussen beide groepen regelt.
Obs De Zandberg is een fusieschool met twee locaties, t.w. Obs De Zandberg en Lange Voren. Voor beide locaties is één gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De MR op onze school bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. De beide locaties zijn in gelijke mate vertegenwoordigd. De zittingsduur van de MR is twee jaar. Indien nodig worden elke twee jaar verkiezingen gehouden. De namen van de leden vindt u in de adressenlijst behorende bij deze gids.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de regionale Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen van de Stichting EEM-VALLEI Educatief vertegenwoordigd. Alle beleidszaken van het bestuur worden hier besproken. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden aan voorstellen aan het bestuur. De namen van de vertegenwoordigers vindt u in de adressenlijst behorende bij deze gids. Alle reglementen liggen ter inzage op school.
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar.

 

U kunt de leden van de Mr altijd mailen:

info@langevoren.nl

 

Afstemming en overleg

Afstemming, overleg en samenwerken is ons uitgangspunt. We staan smane met ouders voor de taak om leerlringen tot maximale ontwikkeling te begeleiden.
Ondanks, dat ouders en school die inspanning doen, kan het zijn dat er samen niet uitkomt.De school heeft daarvoor regelingen volgens de landelijke richtlijnen.
In de regelingen zijn contactpersonen opgenomen. Er bestaat een Klachtenreglement en een Klokkenluidersreglement.
 

 

 

Klachtenregeling
klachtenregeling-2014.pdf
Download
Klokkenluidersreglement
klokkenluidersregeling-2015.pdf
Download